Informácie o spracúvaní osobných údajov pre dotknuté osoby

podľa čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “Nariadenie”) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len “Zákon”).

I. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ, so sídlom Továrenská ul. č.13, 901 01  Malacky, IČO: 35935618,  DIČ: 2022018009 (ďalej len ako “Prevádzkovateľ”)

Telefonický kontakt: +421 0918 774 734

e-mailový kontakt: info@torolux.sk

tu bude GDPR


Na základe ustanovenia Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ako “Zákon” alebo “Zákon č. 18/2018 Z.z.”) Vám ako dotknutej osobe oznamujeme nasledovné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v spojení s vašim prihlásením do e-mailového zoznamu.

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečovania propagácie gastroslužieb zákazníkom, ktorí prejavili záujem o novinky prostredníctvom dobrovoľného prihlásenia sa do odber unewslettera.

Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce údaje dotknutých osôb: meno, e-mailovú adresu (ďalej len ako „Osobné údaje“).

Dotknutými osobami sú fyzické osoby – záujemcovia o zasielanie e-mailového newslettera a noviniek.

Spracúvanie Osobných údajov a zasielanie e-mailových noviniek sa uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby vyjadreného pri prihlásení formou online formulára alebo písomného formulára.

— Osobné údaje nebudú zverejnené.

Osobné údaje budú prenesené do Spojených štátov amerických z titulu použitia online aplikácie Mailchimp.Táto krajina podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Navyše prevádzkovateľ online aplikácie Mailchimp poskytol primerané záruky za bezpečnosť vašich údajov a zaručil sa, že osobné údaje spracúva v súlade s GDPR.

Poskytnutie Osobných údajov je dobrovoľné.

— Prevádzkovateľ uchováva a spracúva Osobné údaje dotknutej osoby počas doby nevyhnutne potrebnej na splnenie účelu a ochranu práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa a dotknutej osoby, maximálne však po dobu 10 rokov. 

Súhlas je možné  kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací webový odkaz uvedený v každej emailovej správe alebo žiadosťou na newsletter@torolux.sk, pričom prevádzkovateľ bezodkladne vykoná likvidáciu Osobných údajov.

Na základe žiadosti môže dotknutá osoba od prevádzkovateľa vyžadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú Osobné údaje o nej spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej Osobné údaje na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jej Osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce Osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. likvidáciu jej Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,
 8. blokovanie jej Osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti

Právo dotknutej osoby podľa Zákona možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním Osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný Osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo podľa ust. § 28 ods. 1 písm. a) až h) Zákona :

 1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 3. u sprostredkovateľa podľa ust. § 28 ods. 6 písm. a) alebo písm. b) Zákona je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 4. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 5. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.
 6. Dotknuté osoby majú právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej Osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať na Úrad na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 • Účinnosť zverejnením dňom 01.04.2020. O každej zmene tejto Informácie informuje prevádzkovateľ okruh dotknutých osôb v primeranej lehote pred dňom účinnosti týchto zmien a to zverejnením v prevádzkových priestoroch prevádzkovateľa a na webovom sídle (internetovej stránke) prevádzkovateľa (www.torolux.sk).